nieuwjaarsbrief 2020 van Maria Seurinck, voorzitter

      Reacties uitgeschakeld voor nieuwjaarsbrief 2020 van Maria Seurinck, voorzitter

Bij een nieuwjaarsreceptie hoort een speech en het eerste wat je op zo’n bijeenkomst  nog voor de spreker aan het woord is hoort is meestal : “ ’t is te hopen dat hij (of zij)  het niet te lang trekt”  !Ik ken die verzuchting en zal er ,’t is beloofd,  rekening mee houden.

 

We hebben er aan gehouden  om samen te komen om jullie bij het begin van het nieuwe jaar te bedanken voor jullie inzet in de Bremstruik en of de Kerit. Het is in feite heel simpel ,zonder uw gratuit engagement zouden de Bremstruik en de Kerit   niet bestaan.  Gratis werken is wellicht nooit populair geweest maar is het vandaag zeker niet . Wat jullie als vrijwilliger onbezoldigd doen is niet evident maar is wel leven-gevend  voor anderen en hopelijk ook voor  jezelf. Bedankt daar voor.

Terugblikkend op het verleden jaar  zijn er twee markante feiten gebeurd.  Het eerste is dat we ons  hebben ons ingekanteld in Kerk in Roeselare. Bij het begin  was de Bremstruik een nieuw initiatief binnen de congregatie van de Redemptoristen waar Freddy als lid van de jonge kerk ook zijn schouders onder zette. Door allerlei omstandigheden  (de te vroege dood van Werner en onze verhuis naar de arme Klaren) verminderde die band  met de Redemptoristen en omdat de jonge kerk ophield te bestaan  werden we in feite solo-vaarders. Nu varen we binnen  “kerk in Roeselare “onder de vlag van het Bisdom.

 

Dit is even wennen, een beetje zoeken hoe we met elkaar kunnen overleggen en in dialoog met elkaar onze initiatieven dichter bij elkaar kunnen brengen. Om die reden komen we als dagelijks bestuur minimaal om de veertien dagen samen en is Renaat lid van het dagelijks bestuur geworden

 

Voor de enen is de inkanteling wat moeilijker dan voor de anderen . Sommige vreesden of vrezen misschien nog dat de Bremstruik haar eigenheid zal kwijt spelen anderen zijn blij omdat ze zich beter ingebed voelen en omarmen met vreugde de grotere groep geloofsgenoten die hier binnenkomt.

Dit huis is gebleven wat het altijd is geweest een huis van gebed. Het is een devotiekerk waar wekelijks om en bij de 500 mensen op hun eigen manier komen bidden. Onze kerk is iedere dag open van 7.30 uur tot ongeveer 18.30 uur. We willen als een warme herberg zijn  waar vogels van alle pluimages stil kunnen vallen en zich thuis kunnen voelen.

Elke dag wordt er hier liturgie gevierd. In de weekdagen om 18 uur, van de maandag tot de vrijdag is er eucharistie en de zaterdagavond is er een bronmoment. De zondag  is er eucharistie om 8.30 uur.

Ik kerk en leven  schreef onze deken “Een geloofsgemeenschap is een groep mensen die gemeenschap vormen  niet rond zichzelf maar rond het evangelie” Hoe meer we daarvan overtuigd zijn hoe gemakkelijker we, wat niet essentieel is  kunnen loslaten en elkaar kunnen vinden in datgene waar het op aan komt.

Ik ben bijzonder hoopvol  dat ,wat we soms uitzingen, ook aan het gebeuren is . We zingen “blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil bij het verleden IK ZEGT HIJ zal iets nieuws beginnen, het is al begonnen merk je het niet.” Wanneer we ons afstemmen op Hem en Hem de Geest laten werken zal wat goed is zeker verder openbloeien.

 

Een tweede grote verandering was de personeelswissel van de coördinator. Ronny heeft Freddy op één oktober opgevolgd. Ze   zijn twee totaal verschillende persoonlijkheden . Waar bij Freddy zijn hart vooral naar de Liturgie neigde neigt Ronny’s hart meer naar de diaconie .Hij heeft zich niet voor niets tot diaken laten wijden. Sinds oktober is hij ook als vrijwilliger werkzaam  binnen de Kerit . Hij gaat de gedetineerden die bij de Kerit opvang vragen ,indien nodig ,in de gevangenissen bezoeken en volgt hen op wanneer ze in een van onze voorzieningen verblijven.

We hebben altijd beleden dat in de Bremstruik  iedere vogel mag zingen zoals hij gebekt is, het is goed dat we dit ook in de praktijk toestaan. Zoals in een koor moeten alle stemmen in evenwicht zijn en op elkaar afgestemd geraken vooraleer een meerstemmig lied mooi kan klinken.. Dat vraagt goede wil va alle koorleden, veel inspanningen soms én repetities en een goede koorleider. Als we die koorleider God laten zijn en ons afstemmen op Hem kan het niet verkeerd lopen.

 

Ik wil een warme oproep richten tot ieder van jullie. Wanneer er iets is wat julliee interessant vinden en hier zou  willen gerealiseerd zien aarzel dan niet om dit aan het dagelijks bestuur voor te leggen.

 

Zo is het in ieder geval de Kerit vergaan. Renaat vroeg me of we binnen de Bremstruik iets zouden kunnen op stapel zetten voor mensen in armoede ,iets in de zin van de Kier in Kortrijk. Die vraag hebben we met enkelen vrijwilligers besproken  en met drie of vier hebben we gezegd dat we het wilden proberen. Aan de rvb werd de vraag en onze bereidheid om het te proberen voorgelegd en we zijn ermee begonnen. De drie vroeger aan andere om mee te doen en zij op hun beurt spraken anderen aan, zo zijn we nu met twintig.

Zo zal het in de toekomst meer en meer gaan binnen de kerk vermoed ik. Wij kunnen niet meer verwachten dat alle initiatieven door de priesters of de pastoraal verantwoordelijke worden genomen en  door hen worden uitgevoerd.  De gelovigen zullen   meer en meer zelf  initiatieven moeten nemen en de werking zelf in handen moeten nemen.  Uiteraard altijd in samenspraak  met degenen die voor de zorg van de geloofsgemeenschappen zijn aangesteld  door de kerkelijke overheid.Ik ervaar dit niet als een jammerlijk feit meer zelfs ,ik vind het een gelukkige evolutie..

 

Volgend jaar zal een boeiend jaar worden wanneer wij er allemaal tezamen  onze schouders onder zetten.

De plannen voor de uitbreiding van de winkel zijn ingediend. Hopelijk keurt het stadbestuur die goed en wordt er een aannemer gevonden om met de werken nog dit jaar te beginnen. Mensen kunnen wanneer ze een gesprek willen nog steeds terecht bij mensen in  de gespreksoase

Christine ,de vrouw van Ronny is met een groepje aan het overleggen wat er hier kan gebeuren rond stiltebeving.

José Debrouwere is de hoofdredacteur van onze nieuwsbrief  geworden, die zal voortaan digitaal  versturen worden maar gedrukte exemplaren zal je hier nog altijd kunnen vinden. In de nieuwsbrief zullen we jullie informeren wat er binnen dit huis gebeurt en je kan altijd bij het dagelijks bestuur terecht met vragen. Bij Ronny dus, bij José, bij Renaat Paul en ikzelf.

 

Ik heb er al veel over nagedacht wat hoe we de kernopdracht van een christelijke gemeenschap zouden kunnen omschrijven. Ik heb het antwoord gevonden denk ik. Het staat in Johannes 15 –vers 12 “ Ik geef jullie een nieuw gebod dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.”  Dat moeten we hier  als geloofsgemeenschap doen elkaar zo graag zien , en zo zorgzaam omgaan met onze kwetsbare medemensen dat het opvalt !

 

Omdat ik wil nu wil doen wat ik bij het begin heb beloofd, zal ik zwijgen maar niet zonder jullie uit te nodigen om een glas te drinken op onze gezondheid en op de goede samenwerking..