De Kerit

Wat?

De Kerit wil mensen in armoede helpen, die door de mazen van het sociale vangnet vallen of die de weg naar de professionele of vrijwillige hulpverlening niet vinden.

Hoe?

De werking van De Kerit situeert zich op vier vlakken, waarbij samenwerking met professionele diensten en andere vrijwilligersorganisaties essentieel is.

Permanentie

Iedere dag (behalve op zon- en feestdagen) staat een teamlid ter beschikking voor mensen met een nood. De medewerkers besteden aandacht aan de vraag, en proberen de urgente nood te lenigen. Daarnaast wordt er, samen met de hulpvrager, gezocht naar een structurele oplossing. Doorverwijzing naar andere, professionele diensten behoort tot de mogelijkheden.

Verblijf

De Kerit beschikt over vijf crisiswoningen en drie doorgangshuizen. De bewoners worden omringd met de nodige zorg. Het dagelijks bezoek van een medewerker biedt ruimte voor gesprek en praktische hulp.

In principe wordt het tijdelijk verblijf beperkt tot maximaal twee maanden. Het vinden van een betaalbare woning wordt echter steeds moeilijker, zodat het ook minder evident is om de termijn van twee maanden te handhaven.

Materieel

Kleren, huisgerief, meubelen kunnen mensen op weg zetten naar een zelfstandig leven. Het sorteren van allerlei spullen is arbeids- en tijdsintensief, maar zeker de moeite waard om mensen daadwerkelijk op weg te zetten naar een zelfstandig leven.

Financieel

De Kerit geeft geen geld, maar dat betekent niet dat er geen financiële hulp is. Zo worden soms schoolrekeningen betaald, facturen voor elektriciteit en gas, of doktersrekeningen. Hierbij maken de medewerkers telkens een afweging tussen wat echt noodzakelijk is voor de hulpvrager, en wat haalbaar is voor De Kerit.

Kan ik helpen?

De Kerit wordt niet gesubsidieerd en is niet afhankelijk van andere organisaties, voor wat de werking op zich betreft. Dit is een troef, maar betekent ook dat zij afhankelijk is van giften. Deze giften kunnen zowel financieel als materieel van aard zijn.

Contact

  • Contactpersoon : Maria Seurinck
  • telefoon : 0473 21 16 81
  • Arme Klarenstraat 36, 8800 Roeselare
  • Bankrekening : BE79 7380 2333 9333

Jaarverslag 2019

De Kerit is de armenzorg van het decanaat die werkt vanuit de Bremstruik. We zijn een zelfstandige vzw, die enkel werkt met vrijwilligers en niet gesubsidieerd wordt. We leven dus van de “genade Gods” en de gulheid van onze medemensen !

De kernopdracht van de Kerit bestaat er in om te proberen, door alle narigheid heen, aan mensen een nieuwe toekomst aan te reiken.  Onze inspiratie halen we uit onze  overtuiging dat het christendom bovenal bedoeld is om in praktijk gebracht te worden.

We blikken we graag terug op de onze werking van het voorbije  jaar 2019.

We zijn met 19 enthousiaste medewerkers. Samen ,zo hebben we berekend, hebben we ons in 2019 282 uren voor de werking van de Kerit ingezet, dit is het equivalent van 7,8 voltijdse werkkrachten.

411 mensen is een noodsituatie vroegen ons om hulp daarvan waren er 236 nieuwe aanmeldingen.

Er wordt veel handenarbeid verricht maar er komt ook veel denkwerk aan te pas. Veel tijd spenderen we aan de gesprekken en opvang van mensen en het onderling overleg.

Met negen mensen vormen we het kernteam. Dit team komt elke woensdagnamiddag van twee tot zes uur samen. De veelheid van de hulpvragen en de diversiteit van de problematieken maakt wekelijks overleg noodzakelijk.

Het samen delen van moeilijkheden en successen en het zoeken naar een consensus bij beslissingen schept een band tussen de teamleden waardoor we ons bij elkaar gesterkt en bemoedigd weten.

Elke dag  (de zondag uitgezonderd) van 9 tot 11.30 uur neemt beurtelings een teamlid de permanentie waar. Gemiddeld ontvingen we 58 mensen per week. Het is een kunst om goed te luisteren, zo ontdekken we dat er achter een concrete vraag soms een hele tragiek schuilgaat.

We beschikken momenteel over dertien voorzieningen voor de opvang van daklozen . Het gehele jaar door zijn er meer aanvragen dan er plaatsen zijn. We huisvesten voor het ogenblik 23 personen, daarvan zijn er acht van vreemde afkomst, drie personen zijn ex-gedetineerden, de overige bewoners zijn slachtoffer van familiaal geweld, hebben een psychiatrisch verleden   of werden uit hun huis gezet .De zorg voor de bewoners verdelen we onder vijf teamleden

Wij doen veel meer dan mensen een dak boven hun hoofd geven, we proberen hen nabij te zijn en perspectief te bieden. We werken heel intens samen met professionele diensten. Ons streefdoel is dat de mensen die de crisiswoning betrekken binnen de twee maand een appartement of studio vinden. Het verblijf in de doorgangswoningen is beperkt tot vier maand.

Verleden jaar heeft onze afdeling meubelen op 87 plaatsen  ter beschikking gestelde meubelen opgehaald en in 119 plaatsen meubelen gebracht. Hett is dank zij de reuze inzet en de bekwaamheid van het vijfkoppig sterk mannelijk meubelteam dat deze dienstverlening mogelijk is.

De afdeling huisgerief, kledij, schoenen en speelgoed wordt gerund door zes dames. Zij hebben een onuitputtelijk optimisme en slagen en steeds opnieuw in om orde in de chaos te brengen.

De binnengebrachte kledij wordt door hen gesorteerd en geordend, idem dito voor de andere binnengebrachte goederen. Elke dag komen mensen bij hen aankloppen en geven zij hen, indien mogelijk, waar ze nood aan hebben.

 

Het team